SZPONA - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

SZPONA

Archiwum 2016/2017

„SZPONA”, czyli SZkolna POmoc NAukowa
Działalność uczniów w ramach wolontariatu
II półrocze 20016/2017

POMAGAJĄ UCZNIOWIE – EKSPERCI:
• „SZPONA”, czyli SZkolna POmoc NAukowa, działa w ZSP w Goświnowicach za zgodą Dyrektora Szkoły oraz w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów.
• Działalność uczniów – ekspertów opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
• Uczniowie – eksperci mogą podejmować pracę w takim wymiarze, który nie będzie kolidował     z ich obowiązkami szkolnymi i domowymi.
• Uczniowie – eksperci wyróżniają się nienaganną postawą, kulturą osobistą i chęcią dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi.
• Uczniowie – eksperci rozpoczynają działalność po przedłożeniu koordynatorowi pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką.
• Uczniowie - eksperci mają prawo otrzymywać pomoc, wsparcie i korzystać z doświadczeń osób starszych.
• Uczniowie - eksperci mają prawo zrezygnować z powierzonej funkcji po uprzednim wyjaśnieniu przyczyn z opiekunem wolontariatu. Rezygnacja nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami.


OBOWIĄZKI  UCZNIÓW – EKSPERTÓW:

• sumiennie i rzetelnie wykonywać zadania;
• dbać o dobrą opinię, kulturę słowa, dobre maniery, zdrowe relacje z młodszą koleżanką/kolegą;
• dbać o bezpieczeństwo własne i powierzonej sobie osoby;
• na bieżąco konsultować swoje spostrzeżenia, niepokoje, problemy itp.  z opiekunem i koordynatorem „SZPONA” (p. M. Klonowską i p. A. Pawlik);
• systematycznie dokumentować swoją działalność w opracowanych  na potrzeby „SZPONA” dzienniczkach.

ZAKRES POMOCY:

• pomoc w odrabianiu zadań domowych;
• pomoc w zrozumieniu tego, co jest niejasne;
• pomoc w przygotowaniu do sprawdzianu, kartkówki, odpowiedzi;
• pomoc w nadrabianiu materiału po nieobecności w szkole;
• doskonalenie techniki czytania i pisania;
• doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań matematycznych;
• pomoc w przygotowaniu do poprawy ocen bieżących.


KOMU POMAGAMY:

• uczniom korzystającym z opieki świetlicowej („Świetliczaki”) – ustalenia na bieżąc
o z p. Agnieszką Pawlik;
• uczniom klas I-III – pomoc na prośbę rodzica ucznia;
• uczniom klas IV-VI – pomoc na prośbę ucznia w uzgodnieniu z rodzicem lub rodzica.


ZASADY POMOCY:

• nie odrabiamy za Ciebie zadań, tylko pomagamy w ich zrozumieniu, udzielamy wyjaśnień, sprawdzamy poprawność;
• terminy spotkań i zakres pomocy ustalamy wcześniej  z Tobą lub Twoim rodzicem;
• spotkania i zakres pomocy „Świetliczakom” ustalamy na bieżąco z p. A. Pawlik;
• podczas zajęć korzystaj z pomocy aktywnie (słuchaj, pracuj sumiennie);
• przestrzegamy zasad kultury i bezpieczeństwa obowiązujących w szkole;
• zajęcia odbywają się w szkole po lekcjach w sali wyznaczonej przez nauczyciela świetlicy –
p. A Pawlik.


OPIEKA MERYTORYCZNA:

• uczniowie – eksperci mogą korzystać z pomocy i porad nauczycieli przedmiotów.
KOORDYNATOR oraz OPIEKUN WOLONTARIATU:
• Monitoruje pracę wolontariusza, zwracając szczególną uwagę na relacje interpersonalne pomiędzy wolontariuszem a jego podopiecznym.
• Udziela wolontariuszowi porad i wsparcia.
• Utrzymuje w razie potrzeby systematyczny kontakt z opiekunami prawnymi wolontariusza oraz jego podopiecznych, wysłuchując uwag, opinii.
• W razie konieczności, w sposób taktowny, przerywa pracę wolontariusza, wyjaśniając mu dokładnie przyczyny.

OPIEKUN „SZPONA”:

• nauczyciel świetlicy – Agnieszka Pawlik

KOORDYNATOR „SZPONA”:

• opiekun Samorządu Uczniowskiego – Mirosława Klonowska

Wyrażam zgodę na pracę wolontariacką córki/syna,
……………………………………………………………………………………………. ,

w ramach działalności „SZPONA”, czyli SZkolnej POmocy Naukowej  w ZSP w Goświnowicach.

                                                                                        ………………………………………………..
                                                                                 /podpis rodzica/opiekuna prawnego/
Wyrażam zgodę na pracę wolontariacką córki/syna,
……………………………………………………………………………………………. ,

w ramach działalności „SZPONA”, czyli SZkolnej POmocy Naukowej  w ZSP w Goświnowicach.

                                                                                        ………………………………………………..
                                                                                 /podpis rodzica/opiekuna prawnego/ 
Ilość wejść:
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego