Środowiskowy program profilaktyczny - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Środowiskowy program profilaktyczny

Archiwum 2018/2019

Środowiskowy program profilaktyczny – praca animatorów podwórkowych na placach zabaw przy przedszkolach i szkołach podstawowych Gminy Nysa  w roku 2019.


1. Program realizowany jest na podstawie uchwały nr LVIII/869/118 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2019 – realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży poprzez zatrudnienie animatorów podwórkowych i pedagogów ulicy.

2. Program skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym oraz ich rodziców i opiekunów.


3. Program realizowany będzie w roku 2019 w następujących placówkach:


a. Przedszkole nr 1 w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 48;
b. Przedszkole nr  5 Integracyjne w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 13;
c. Przedszkole nr 6 w Nysie, ul. Armii Krajowej 9;
d. Przedszkole nr 9 w Nysie, ul. Sudecka 7;
e. Przedszkole nr 10 w Nysie, ul. 11 Listopada 8A;
f. Przedszkole nr 12 w Nysie, ul. Podolska;
g. Przedszkole nr 14 w Nysie, ul. Grodkowska 14;
h. Szkoła Podstawowa nr 10 w Nysie, ul. 11 Listopada 6;
i. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Goświnowicach, ul. Kolejowa 5.


4. Cele programu:
a. kształtowanie nawyku uczestnictwa w zajęciach sportowo – rekreacyjnych jako elementu profilaktyki prozdrowotnej i przeciwalkoholowej,
b. kształtowanie umiejętności współistnienia oraz współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej przez wspólną zabawę i wybór właściwych form spędzania wolnego czasu,
c. aktywizacja społeczności lokalnej, w tym głównie rodziców i opiekunów do działań na rzecz ograniczenia zachowań niepożądanych dzieci i młodzieży oraz budowanie efektywnych mechanizmów współpracy,
d. wypracowanie optymalnego, dostosowanego do różnorodnych warunków, modelu pracy profilaktyczno – wychowawczej w środowisku otwartym,
e. zwiększenie dostępności do placów zabaw przy przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nysa dla mieszkańców Nysy.


5. Program obejmuje pracę przedszkola (szkoły podstawowej) w zakresie profilaktyki pierwszorzędowej, w tym działalność na rzecz środowiska lokalnego oraz nadzór animatora nad funkcjonowaniem placu zabaw przy przedszkolu (szkole podstawowej) poza godzinami pracy placówki, w tym w dni wolne od pracy.
6. Zasady korzystania z placu zabaw:


a. Plac zabaw udostępniany jest dzieciom w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym oraz ich rodzicom i opiekunom w soboty i niedziele
w godz. 15.00 – 18.00 w okresie od 1 czerwca do 15 października 2019 roku
z wyjątkiem przerwy wakacyjnej danej placówki (1 miesiąc – lipiec lub sierpień);
b. Dzieci przebywają na terenie placu zabaw pod opieka rodziców lub pełnoletnich opiekunów. Rodzic dziecka (opiekun dziecka) odpowiedzialny jest za jego bezpieczeństwo. Zabronione jest pozostawianie dzieci na placu zabaw bez opieki osoby dorosłej.

7. Zadania animatora:
a. inicjowanie wspólnych zabaw ruchowych z wykorzystaniem urządzeń oraz sprzętu sportowego do rozwijania sprawności ruchowej u dzieci;
b. współpraca z rodzicami i opiekunami, w szczególności z rodzicami mającymi problemy wychowawcze;
c. udostępnianie drobnego sprzętu do zabaw, w szczególności do zabaw prowadzonych przez animatora;
d. dbanie o zachowanie ładu i porządku na placu zabaw;
e. prowadzenie statystyki odwiedzin.
8. Obowiązki rodziców (opiekunów dzieci):
a. dbanie o bezpieczne zachowanie dziecka,
b. zachowanie porządku i czystości na placu zabaw,
c. stosowanie się do zaleceń i uwag animatora.


9. Oczekiwane rezultaty:
a. upowszechnienie modelu aktywnego wypoczynku wśród dzieci i ich rodziców;
b. wzmocnienie więzi rodzinnych;
c. poszerzenie zakresu współpracy dzieci i rodziców;
d. ograniczenie zachowań niepożądanych społecznie;
e. dostęp do placów zabaw przy przedszkolach i szkołach podstawowych poza godzinami pracy placówki.


10. Program będzie monitorowany corocznie, dane z monitoringu pozwolą na jego ewaluację. Coroczne uzyskiwanie informacji od realizatorów programu (animatorów
i dyrektorów przedszkoli / szkół podstawowych) będzie miało na celu wskazanie stopnia realizacji założonych celów oraz na formułowanie wniosków dotyczących dalszej realizacji programu.

 
Ilość wejść:
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego